หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ ด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสมดุล มั่นคงและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูงให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ ระหว่างผู้นำ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” มุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่ 

6 Modules การเรียนรู้

Program Founders

คณะผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร วกส.

สนับสนุนโดย

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture and Cooperatives Executive Program (ACE)

ภาพกิจกรรม