หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำร่วมการฝึกอบรมคับคั่ง มุ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือรัฐ–เอกชนเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาและส่งเสริมภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ

   หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 โดยหลักสูตร วกส. จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตร บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้วยวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

   สำหรับพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวปัจฉิมโอวาทในโอกาสพิธีปิดหลักสูตร วิทยาการระดับสูง วกส. รุ่นที่ 2 และนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร วกส. รุ่นที่ 2 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง และผู้บริหารของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี อาทิเช่น อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม รองอธิบดีกรมการข้าว รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

   โดยตลอดระยะเวลา 5 เดือน ที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้ร่วมกิจกรรมของหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 2 และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์การส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่สำคัญที่เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารทุกภาคส่วน โดยหลักสูตร ได้หลอมรวมองค์ความรู้ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเชื่อมโยงและสะท้อนให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้เห็นถึงโอกาส ปัญหา และข้อจำกัดของการพัฒนาภาคการเกษตรไทย สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *