หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

กำหนดการ

Agriculture & Cooperatives Executive Program 

อบรมทุกวันศุกร์รวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น.

กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ จำนวน 2 ครั้ง

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์อื่นๆ โดยมีกำหนดการเบื้องต้น

บัดนี้: ช่วงเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5

ภายในเดือนมีนาคม 2567 – เดือนกันยายน 2567 : การอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 การอบรมคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์อื่น ๆ โดยมีกําหนดการเบื้องตัน