หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมหลักสูตร

Agriculture & Cooperatives Executive Program 

1. ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน  

-ผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

-ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ระดับพลตรี พลอากาศตรี พลเรือตรี พลตำรวจตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

-ภาคเอกชนหรือองค์การสาธารณะ ต้องเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า

-ผู้บริหารสถาบันการศึกษา

-สื่อมวลชน

-เกษตรกรดีเด่น

2. มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้เข้าอบรมของหลักสูตรฯ ร่วมกับผู้เข้าอบรมอื่น ๆ

3. สามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่หลักสูตร วกส. กำหนดได้อย่างครบถ้วน

4. เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตร วกส. พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ