หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

ค่าธรรมเนียมการอบรม

Agriculture & Cooperatives Executive Program 

250,000 บาท ตลอดโครงการ

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ