หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

นาคราช

นางสาวธนวรรณ ศรีสุริยาพัฒน์กุล

ประธานบริหารบริษัท

นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์

ประธานแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน

นายพน สุเชาว์วณิช

กรรมการบริหาร

นายสรทัศน์ ปองเสงี่ยม

กรรมการบริหาร

นายกุลวัชร หงษ์คู

ประธานกรรมการบริหาร

นายทวีชัย สารเศวต

กรรมการผู้จัดการบริษัท

ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ

สมาชิกวุฒิสภา

นายวรวุฒิ ศิริเศรษฐ์

กรรมการผู้จัดการ

พล.ต.ท.สุพล จงพาณิชย์กุลธร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการแพทย์)

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์

รองเลขาธิการ

ดร.พิทยา สุนทรประเวศ

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวธัญนิจ ขุนพินิจ

กรรมการบริษัท