หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

พระพิรุณ

น.สพ.จตุรงค์ โยธารักษ์

ผู้อำนวยการอาวุโส

พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์

ประธานกรรมการบริษัท

นางธัญญา รุ่งชาญชัย

ประธานกรรมการบริหาร

นายบุญชัย ดำรงโภคภัณฑ์

ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา

นางสาวปริตา ชัยภัทรวงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายปองธรรม แดนวังเดิม

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวฝนธิป ศรีวรัญญู

ประธานกรรมการบริหาร

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง

ผู้อำนวยการ

นายวีระพงษ์ สุวัฒนพงษ์

กรรมการผู้จัดการ

นายศักดา แสงกันหา

young smart farmer นครราชสีมา

นายสิฐิภูมิ์ ธนฤทธิพร

กรรมการผู้จัดการ

ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา

กรรมการผู้จัดการ