หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

มังกร

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ

ดร.สมบัติ สุขมะณี

ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวนัยนา รัตติยาวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวศิริรักษ์ ทัศนเอกจิต

ผู้บริหารทั่วไป

นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ

ประธานบริษัท

นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

นายธวัชชัย สำราญวานิช

ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย

ประธานกรรมการบริหาร

นายสุทธิ สุขบุญทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู

คณบดี คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน