หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

มัจฉานุ

ดร.กานต์ จิตสุทธิภากร

ผู้จัดการทั่วไป

นายชยพล ชูขจร

กรรมการบริษัท

นางธรพรรษธร วจีธัญเจริญกุล

กรรมการผู้จัดการบริษัท

นายนิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

นายบัญชา สุขแก้ว

รองอธิบดี

ดร. ปนัสนันท์ ปารมีถาวรวงศ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

อธิบดี

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวุทธิพัฒน์ วิศาลศักดิ์

กรรมการบริษัท

นางสาวสุดสวาท จิรัปปภา

กรรมการผู้จัดการ สายบริหาร