หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

วายุภักษ์

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือเกษตรกร”

ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์

กรรมการผู้จัดการบริษัท

นางสาวภรณ์วิรัธน์ อัครวัฒนาภร

กรรมการบริษัท

นายวิศรุต ศรีโรจนกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และเลขานุการ

นพ.สัญชัย ชาสมบัติ

ผู้อำนวยการ

นายสุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศ์

ประธานบริษัท

นายสุวิชา แย้มสุข

กรรมการผู้จัดการ

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล

ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

นางสาวฐิติพรรณ ธนานันต์วาณิช

กรรมการบริษัท

นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าที่

นายวิเศษ สุทธิสว่าง

กรรมการผู้จัดการ

นายสมประสงค์ สหวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ