หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

สีหราช

นางจงกลนี แก้วสด

รองผู้อำนวยการ

องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย

นายฉกาจ วิสัย

กรรมการและปฏิคม

นายโชคสถิตย์ เบญจรัตนาภรณ์

ประธานกรรมการผู้จัดการ

นายไตรรัตน์ ทองปลอด

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน

นายธนารัตน์ จิตต์พายัพ

กรรมการผู้จัดการ

นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

CEO

นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์

กรรมการบริหาร

นายยีนส์ ธีระวาส

ประธานบริษัท

นายรัตนะ สวามีชัย

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นางสาววรัญญา บุญวิวัฒน์

นายกสมาคมการค้า ผู้ผลิตปุ๋ยไทย TFPTA

นางสาววัชรา ลี้โกมลชัย

Managing director

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์