หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

พญาหงส์

นายธนพล กองบุญมา

ประธานบริษัท

ดร.กิตติ วิฑูรวิทย์ลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

กรรมการ

นางสาววิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร

ผู้อำนวยการ SMEs Solutions

นางสุภดี อนันตรังสี

กรรมการผู้จัดการ

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

รองอธิบดี

นายกฤษฏา สมมะโน

กรรมการผู้จัดการ

นายกวิน พันธุ์ศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายกสานติ์ ชวนะพาณิชย์

ผู้จัดการ

นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล

ผู้จัดการฝ่ายขายแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร

นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

ประธานกรรมการ

นายอธิพัชร์ จารุโรจนอนันต์

รองกรรมการผู้จัดการ