หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

เอราวัณ

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

นายไพศาล หงษ์ทอง

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายกิ่งเพชร เหมโพธิรัตน์

รองประธานกรรมการ

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

รองอธิบดีกรมชลประทาน

นายทองดี ปาโส

Managing Director

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

Chairman of Executive Committee & President

นายอำนาจ ไตรโยธี

กรรมการผู้จัดการ

ผศ.ดร.กำไร เบือนสันเทียะ

ผู้อำนวยการ

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ประธานคณะกรรมการ

นายมนัส รักชื่อ

กรรมการผู้จัดการ

นายไชยวัฒน์ เพชรโลหะกุล

รองกรรมการผู้จัดการ