หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

นาคราช

นางสาวหิรัญรัศมิ์ เชาวพัฒนโชค

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท หิรัญโชค เทรดดิ้ง จำกัด

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์

อธิบดี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายคงกะพัน ศิริวรรณ

ประธานกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด

นายฑิฏิวุฒิ ศรีมานพ

ที่ปรึกษา

สถาบันเขตส่งเสริมนวัตกรรมพืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นายณรงค์ศักดิ์ สถิรากร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

นายณัฐกิจ รุ่งจรูญ

ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง

นายภูษิต ศรีสุวนันท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส อาร์ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นายราเชน ศิลปะรายะ

รองอธิบดี

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นายสินธนศักดิ์ อัสราษี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด

พ.อ.พิเศษ.ญ.อภิณห์พร อัครเจริญเมธาวี

ตุลาการ

ศาลทหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม

นายปิยะวัฒน์ สุภาพงศ์ภัค

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์

ผู้อำนวยการ

พรรคประชาธิปัตย์