หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

พระพิรุณ

นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็นซี โคโค่นัท จำกัด

นายเดช เล็กวิชัย

รองอธิบดี

กรมชลประทาน

นายทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

เครือเบทาโกร

นายธงธรรม ขำนุรักษ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

นายนาวิน วารมา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท รอยัล ไทย คอมโมดิตี้ จำกัด

นางสาวปรินดา ปาลาเร่

รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นางจิตตรา ปัญญาชัย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาตาเทรดดิ้ง จำกัด

นางจุติมา มาเจริญ

Director

Bioprime Agri Industry (Thailand) Co., Ltd.

นายธนิตพล ไชยนันทน์

อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข

นายศิษฐ์โสภณ ศิลปการสกุล

ประธานบริษัท

บริษัท ฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทย จำกัด

นางสุชญา โชติชนิต

ประธานกรรมการบริหาร

บ้านไร่ชนัดดา