หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

มังกร

นางจริยา ชูเอกวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

นางสาวเมลดา ตรีทานนท์

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท อะกรินโน เทค จำกัด

นางสาวชัชฎาพร กาญจชัยภูมิ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี แคน แมเนจเม้นท์ จำกัด

นางสาววลี กิตติรัตนวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

นายเกรียง ศรีรวีวิลาศ

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยศิลป์ จิวเวลรี่ จำกัด

นายณัฐดนัย หาญการสุจริต

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายปภากร งามเจริญจิต

กรรมการบริษัท

บริษัท ทรูแมเนจเมนท์ จำกัด

นายประโมทย์ เปรื่องอักษร

ประธานบริหาร

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด

นายประวัติ แดงบรรจง

รองอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

พล.ต.ท. สุคุณ พรหมายน

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

นายชาญณรงค์ อินทนนท์

รองผู้อำนวยการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายสุรพงษ์ สิริพงศ์ดี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด