หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

มัจฉานุ

ดร.ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัท จัสท์

นางสาวเกศ อัศวทองกุล

กรรมการบริหาร

บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด

นางสาววิณัฐฎา วรรณจำรัส

กรรมการบริษัทและ CFO โรงพยาบาลวรรณสิริ

บริษัท ศรัณย์การแพทย์ จำกัด

นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ดร.สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์

รองประธานกรรมการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัตนพัฒการทอ

นายเพิ่มพูน โรจนสกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทูเดย์ เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด

นายจักรกฤษณ์ พันธ์หนอง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีเอ็มทู แมเนจเม้นท์ จำกัด และ

อนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

นายฐานวัฒน์ สิทธิพงศ์ธนกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท รอคแซนด์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ดร.ธีร์ ภวังคนันท์

รองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีรยุทธ ฉิมพิทักษ์

ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด

นายนรุณ สุขสมาน

รองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ

รองอธิบดี

กรมประมง