หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

วายุภักษ์

นายกรนิจ โนนจุ้ย

รองอธิบดี

กรมการค้าภายใน

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

(องค์กรมหาชน)

นายครองศักดิ์ สงรักษา

รองอธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร

นายจนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล

รองประธานอาวุโส

บริษัท จีไอเอส จำกัด

ผศ.ดร. เจนจิรา รัตนเพียร

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข

นายณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กูล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์ไอซีที จำกัด

นางธนิดา ธรรมนิมิต

ประธานบริหาร

บริษัท เลเบอร์แคร์ จำกัด

นายชนเมศ เจนสถิตวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มิดแลนเน็กซ์ จำกัด

นายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักดิ์

อุปนายกด้านการตลาด

สมาคมมังคุดไทย

นางสาวรุ้งนภา คูสมิต

ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจเกษตร

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า (เคมิคอล) ประเทศไทย จำกัด

นายภานุวัตร เนียมเปรม

ผู้อำนวยการใหญ่

(ธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายมานพ วาสินธุ์

ประธานบริหาร

บริษัท แม็กซ์นิค จำกัด