หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

สีหราช

น.ส.เกศินี พรโชติทวีรัตน์

ผู้ช่วยผู้บริหาร

หจก. โชติวัฒน์ฮาร์ดแวร์

น.ส.วรดี วีรยวรางกูร

กรรมการบริหารและอำนวยการจัดซื้อ

บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

นางพัชรี ดุลยธรรมาภิรมย์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ณะศรีสวัสดิ์ จำกัด

ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายบูรพา บุณยานันต์

รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไอเอที 2016 จำกัด

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

นายกเทศมนตรี

เทศบาลนครยะลา

นายพรศักดิ์ ถาวรทวีวงษ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อุตสหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

นายวันชัย จิระไตรธาร

ประธานบริษัท

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด

นายวีระ สว่างศรี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แฮนด์ แอนด์ อาร์ด จำกัด

ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม

รองอธิบดี

กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวฐิติพร ศรีชีวะชาติ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ออร์แกนิค แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด

นายสุรพล ชามาตย์

รองปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม