หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

เอราวัณ

นายชยาวัฐ ปิยะเขตร

กรรมการผู้จัดการ

โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา

นางธันย์ชนก สุวรรณประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชีวาเคม จำกัด

นายนรุณ วรามิตร

คณบดี

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล

รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร

ดร.เพชรดา อยู่สุข

รองผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

นายยุวพล วัตถุ

รองผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นายวรินทร ไชยโรจน์รัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด

นายวรินทร อวัสดาพร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยคิทเช่นมาร์ท จำกัด

นายวันชัย ตันวัฒนะ

รองผู้อำนวยการ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

นายสมศักดิ์ ยศพยุงศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

ดร.ภาณุภัทร์ ภู่เจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)