หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

กิจกรรม วกส.รุ่นที่ 4 : ครั้งที่ 19 พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4

พิธีปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 Load More กิจกรรมสายสัมพันธ์ โดย วกส.4 Load More

กิจกรรม วกส.รุ่นที่ 4 : ครั้งที่ 15 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Load More วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Load More วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Load More วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Load More