หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

“รมว.เกษตรฯ” นำทัพผู้บริหาร แถลงเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสง (วกส.) รุ่นที่ 4 มั่นใจนำองค์ความรู้ต่อยอดและยกระดับภาคการเกษตรของไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงพร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) และ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร่วมแถลงข่าวเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตร​ อันดับ​ 1​ ของประเทศ​โดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้เข้าร่วม      ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความรับผิดชอบต่อ ประเทศ ต่อพี่น้องประชาชนคนไทย โดยให้ความสำคัญที่จะพัฒนาเรื่องบุคลากรเทคโนโลยี โครงสร้างและระบบการบริหารงานในภาคการเกษตรทั้งระบบ จึงเห็นควรจะมีสถาบันในการฝึกอบรมและเป็นที่ประสานงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ภาคการเกษตร เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำวิทยาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม มาบูรณาการต่อยอดในการทำงานซึ่งได้ดำเนินการผ่านมา 3 รุ่นแล้วผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ​มีผู้นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมและสามารถขยายผลสร้างเครือข่ายได้จริง และในวันที่ 14 ก.ค. นี้จะมีการเปิดหลักสูตรรุ่นที่ 4 อย่างเป็นทางการ […]

“เฉลิมชัย” มั่นใจ หลักสูตร วกส. เพิ่มรายได้ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่เกษตรกร

หลักสูตร วกส. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนยกระดับการเกษตรไทย “เฉลิมชัย” มั่นใจ เพิ่มรายได้ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่เกษตรกร หนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมการเกษตรของประเทศดียิ่งขึ้น    วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน (สามเสน) ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 ว่า พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรกรภาคการเกษตรของไทยว่าต้องมีการค้นคว้าหาความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ    เพื่อพัฒนาเกษตรกรของไทยตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง จึงจะเกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นผลดีต่อประเทศชาติสืบไป จึงเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งต่อภาคการเกษตรของไทย    ซึ่งหลักสูตร วกส. จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อเป็นเวทีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยมีพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนด้วย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำร่วมการฝึกอบรมคับคั่ง มุ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือรัฐ–เอกชนเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาและส่งเสริมภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ    หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 โดยหลักสูตร วกส. จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตร บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้วยวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม    สำหรับพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวปัจฉิมโอวาทในโอกาสพิธีปิดหลักสูตร วิทยาการระดับสูง วกส. รุ่นที่ 2 และนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร วกส. รุ่นที่ 2 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง […]