หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

Agtech 6 เทรนด์นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เปลี่ยนอนาคตการเกษตรไทยให้ก้าวหน้า ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

             เมื่อโลกได้เปลี่ยนไป การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อ AI (Artificial Intelligence) ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ แต่เกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) ยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ และใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำการเกษตรโดยที่เกษตรกรไม่ต้องลงมือเองทุกขั้นตอนเหมือนสมัยก่อน ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งแรงกาย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย              6 เทรนด์ Agtech นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ที่จะมาสร้างโอกาสและเปลี่ยนอนาคตเกษตรกรไทย   1.  เกษตรดิจิทัล              กุญแจสำคัญที่จะผลักดันอุตสาหกรรมการเกษตรประเทศไทยให้ยั่งยืนด้วยการนำ Digital Transformation เข้ามาปรับใช้ในภาคเกษตร เนื่องจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม  ประเทศไทยกำลังเกิดการขยายตัวของสังคมเมืองทำให้พื้นที่ทางการเกษตรมีจำนวนน้อยลงเรื่อย ๆ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ […]