หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

คณะผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง

Agriculture & Cooperatives Executive Program
หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

ดร.เฉลิมชัย-ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรอดีตปลัดและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณอลงกรณ์ พลบุตร

ที่ปรึกษารัฐมนตริว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณนราพัฒน์ แก้วทอง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณชวลิต ชูขจร

ประธานกรรมการคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัย อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์

ประธานกรรมการมูลนิธิเกษตราธิการ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณดนุชา สินธวานนท์

เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล

คุณสุพันธุ์ มงคลสุรี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

คุณพชร อนันตศิลป

อธิบดีกรมศุลกากร
และประธานกรรมการธนาคารออมสิน

คุณวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่นอดีตกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)อดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ผศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า

คุณประวิช สุขุม

ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล

คุณวิภาดา ดวงรัตน์

รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ดร.เพ็ชร ชินบุตร

ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท. อดีตผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (BGIC)อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจอดีตกรรมการผู้จัดการ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล

ประธานกรรมการบริหาร แพทโก้ กรุ๊ปประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.มารวย เรียลเอสเตท

คุณดำรงค์ พิณคุณ

นักกลยุทธ์ธุรกิจ นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้าน NeuroMarketingและผู้ก่อตั้งหลักสูตร GeniusX

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ

เลขาธิการแพทยสภาและเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์