หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program

รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการ

Agriculture & Cooperatives Executive Program หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

กมลพร คูณทวี (ส้ม)

เจ้าหน้าที่โครงการ

ณัฎฐวรรณ คำวันศรี (พลอย)

เจ้าหน้าที่โครงการ

พรธิดา ทองทิพย์ (เฟิร์น)

เจ้าหน้าที่โครงการ

มณฑิตา แก้วอ่อน (ฟีน)

เจ้าหน้าที่โครงการ

นิรชา อุไรพันธ์ (ครีม)

เจ้าหน้าที่โครงการ

ผกากรอง ยอดผกา (อิง)

เจ้าหน้าที่โครงการ

อรดา โชติพนัง (จ๋า)

เจ้าหน้าที่โครงการ

คำฟ้า บุญเจียม (ฟ้า)

เจ้าหน้าที่โครงการ

สุชานัน เพราะประโคน (ตาล)

เจ้าหน้าที่โครงการ

มาริษา หอมเนียม (เข็ม)

เจ้าหน้าที่โครงการ

สายฝน สุวรรณสิทธิโชค (ฝน)

เจ้าหน้าที่โครงการ

ศิญาณินท์ สืบชนะ (ไทร)

เจ้าหน้าที่โครงการ

ดารารัตน์ สุวรรณสิทธิโชค (แง)

เจ้าหน้าที่โครงการ

ว่าที่ รต. หญิง เสาวณีย์ ยะลา (ฟะห์)

เจ้าหน้าที่โครงการ

ณัฐธิดา แก้วศรีม่วง (เค้ก)

เจ้าหน้าที่โครงการ

จุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์ (เซียน)

เจ้าหน้าที่โครงการ

วรรณวิภา จอมปัญญา (ออย)

เจ้าหน้าที่โครงการ

ปวิตรา สังข์ทอง (แจม)

เจ้าหน้าที่โครงการ